Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁYŻWOMANIA z [21.11.2016r.]

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://www.lyzwomania.waw.pl/sklep/

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem: http://www.lyzwomania.waw.pl/sklep/ prowadzony jest przez:

Wiem jak ćwiczyć Alina Demidowska-Świniarska, ul. Puławska 1A/42, 02-515 Warszawa, NIP: 638-171-62-17.

1.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

-zasady korzystania ze sklepu internetowego,

-procedurę zawarcia umowy sprzedaży,

-zasady dostawy,

-warunki zwrotu towaru

1.4.  Informacje o towarach podane na stronie internetowej sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

II ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu.

2.2. Kupujący zobowiązany jest do:

-podania w formularzu zamówienia prawdziwych informacji i danych osobowych niezbędnych do finalizacji zlecenia,

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

-korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

-korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2.3. Przedmioty robione maszynowo są zlecane firmom zewnętrznym. Kupujący powinen mieć świadomość, że odwzorowanie projektu może trochę różnić się od wizualizacji ze względu na zastosowane materiały i technikę druku.

2.4. Kupujący ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za zamówiony produkt od firmy zewnętrznej.

2.5. Sklep Łyżwomania nie ponosi odpowiedzialności za wygląd finalnego produktu zleconego firmie zewnętrznej.

 

III. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1 W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.lyzwomania.waw.pl/sklep/, zapoznać się z instrukcją zakupu i wykonać zawarte w niej czynności.

3.2. Wysłanie przez Klienta zamówienia przez formularz zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem Łyżwomania umowy sprzedaży.
3.3 Po otrzymaniu danych do wpłaty, należy uiścić ją w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy.

3.4. Kupujący zobowiązany jest do dokładnego wypełnienia polecenia Sprzedawcy odnośnie wpłaty należności, a w szczególności:

-poprawnego zatytułowania przelewu,

-poprawnego wpisania danych sprzedawcy,

-zlecenia przelewu z konta, którego jest właścicielem.

3.4. W razie nie uiszczenia kwoty we wskazanym terminie, transakcja zostanie anulowana.

3.5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

IV. ZASADY DOSTAWY

4.1 Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy uwzględniają koszt opakowania towaru przez Sprzedawcę.

4.3 Koszty dostawy zostaną potwierdzone po złożeniu  zamówienia drogą mailową.

4.4. Informacyjny koszt dostawy, podany w zakładce „Opcje dostawy” obowiązuje przy zamówieniu 1 szt. dowolnego produktu. Wycenę większego zamówienia przesyła Sprzedawca w mailu dotyczącym przebiegu transakcji po złożeniu przez Kupującego zamówienia.

4.5. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 14 dni roboczych licząc od dnia opłacenia przez Kupującego transakcji (wpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy).

 

V. ZASADY PŁATNOŚCI

5.1. Kupujący ma możliwość opłacenia zamówienia jedynie przez dokonanie przelewu na numer konta bankowego wskazanego w wiadomości potwierdzającej zlecenie od Sprzedawcy.

 

VI. WARUNKI ZWROTU TOWARU

6.1. Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

6.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia pokwitowania odbioru przesyłki.

6.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować sklep Łyżwomania o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego drogą mailową na adres: sklep@lyzwomania.waw.pl

6.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał wspomnianą w pkt 6.3 informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep Łyżwomania zwraca Kupującemu płatność za przedmiot wraz z kosztem dostawy, wybranym przy zamówieniu przedmiotu. Zwrot pieniężny następuje po otrzymaniu zwrotu przedmiotu w niezmienionym stanie.

6.6 Zwrot przedmiotu Sprzedawcy następuje na koszt Kupującego.

6.7 Zwrot towaru należy wysłać jedną z form dostawy, uwzględnioną w „Opcjach dostawy”. Nie należy wysyłać przesyłek nierejestrowanych.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.